SOLID PRINCIPI OBJEKTNO-ORJENTISAN DIZAJNA

Ovog četvrtka u Sipodu tema Darkovog predavanja su bili SOLID principi.

ŠTA SU SOLID PRINCIPI?

S.O.L.I.D. dizajn principi predstavljaju kolekciju najbolje prakse za objektno-orjentisan dizajn. SOLID principi su prvi put opisani u knjizi Design Patterns koju su napisali čuveni Gang of Four ( Richard Helm, Erih Gama, Ralf Džonson, Džon Vilisids). Naziv SOLID principi dolazi iz prvih slova svakog principa: S – Single Princip, O – Open-Close Princip, L- Liskov Substitution Princip, I – Interface Segregation Princip, D – Dependancy Inversion Princip.

Single Responsibility Princip

Single Responsibility Princip govori da svaki objekat treba da ima jedan fokus. Pridržavanjem ovog principa, izbegava se problem monolitnih klasa. Ako su objekti koncizni, povećava se čitljivost i omogućava lakše održavanje sistema. Primena ovog principa omogućava veliku prednost u fleksibilnosti softvera.

Open-close Princip

Open-close Princip  govori da klasa treba da bude otvorena za proširenja a zatvorena za izmene. Dalje, treba omogućiti dodavanje novih karakteristika i proširenje klase bez promene unutrašnjeg ponašanja postojećih metoda. Princip teži da se izbegne menjanje postojeće klase i drugih klasa koje od nje zavise, jer će to dovesti do pojavljivanja velikog broja grešaka u samoj aplikaciji.

Liskov Substitution Princip

Liskov Substitution Princip govori da bi trebalo omogućiti korišćenje bilo koje izvedene klase na mestu klase roditelja i da bi ta klasa trebala da se ponaša na isti način bez izmena.

Interface Segregation Princip

Interface Segregation Princip ima za cilj dodeljivanje novog interfejsa grupama metoda koje imaju isti fokus kako bi se izbeglo da klijent mora da implementira jedan veliki interfejs i veliki broj metoda koje mu nisu potrebne.

Dependency Inversion Princip

Dependency Inversion Princip se bazira na izolovanju klasa od konkretne implementacije kako bi zavisile od apstraktnih klasa i interfejsa. On promoviše kodiranje bazirano na interfejsima, a ne na implementaciji.

Najvažnijim principom smatra se DRY, koji kaže da ne ponavljamo kod. Pored toga DRY princip kaže da se osim koda ni informacija ne sme ponavljati. Informacija se u arhitekturi sitema ili bazi sme nalaziti samo na jednom mestu.

Ukoliko želite da saznate više o SOLID principima kliknite na link ispod teksta.

https://hackernoon.com/solid-principles-simple-and-easy-explanation-f57d86c47a7f