SOLIDno PREDAVANJE U SIPODU

Ovog četvrtka, proslavili smo rođendan našeg dragog kolege Ladislava, dok je, podjednako dragi kolega Darko održao predavanje o SOLID principima objektno orijentisanog dizajna.

S.O.L.I.D. dizajn principi predstavljaju kolekciju najbolje prakse za objektno-orjentisan dizajn. Svi dizajn paterni koje su zapisali Gang of Four odgovaraju u određenoj formi ovim principima. Naziv S.O.L.I.D. dolazi iz prvih slova svakog principa:

Single Responsibility Principle  

Open-Close Principle

 Liskov Substitution Principle

 Interface Segregation Principle

Dependency Inversion Principle (DIP)

Princip Single responsibility govori da svaki objekat treba da ima jedan fokus.

Princip Open-close  govori da klasa treba da bude otvorena za proširenja a zatvorena za izmene, odnosno da treba omogućiti dodavanje novih karakteristika i proširenje klase bez promene unutrašnjeg ponašanja postojećih metoda.

Princip Liskov substitution govori da bi trebalo omogućiti korišćenje bilo koje izvedene klase na mestu klase roditelja i da bi ta klasa trebala da se ponaša na isti način bez izmena.

Princip Interface Segregation ima za cilj dodeljivanje novog interfejsa grupama metoda koje imaju isti fokus kako bi se izbeglo da klijent mora da implementira jedan veliki interfejs i veliki broj metoda koje mu nisu potrebne.

Princip Dependency Inversion se bazira na izolovanju klasa od konkretne implementacije kako bi zavisile od apstraktnih klasa i interfejsa. On promoviše kodiranje bazirano na interfejsima, a ne na implementaciji.

Ukoliko želite da saznate više o SOLID principima kliknite na link ispod teksta.

https://hackernoon.com/solid-principles-simple-and-easy-explanation-f57d86c47a7f